Erdőket is érintő jogszabály-korrekciók

2021. augusztus 03. 08:30
Magyar Közlöny 2021/145. számában megjelent a Kormány 454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról.
Erdőket is érintő jogszabály-korrekciók

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában,

az 5. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Földforgalmi tv. szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására."

5. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló
647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13.§ A 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki: „13/A. § (1) Az osztóprogram alkalmazásával kialakítandó ingatlan 400 m2-nél kisebb alrészletet nem tartalmazhat. (2) Ha az osztóprogram alkalmazásával olyan vegyes művelési ágú ingatlan kerül kialakításra, amely az erdő alrészlet mellett szántó, rét, legelő vagy fásított terület művelési ágú alrészletet tartalmaz, és a megosztás érinti az erdő alrészletet, abban az esetben a kialakításra kerülő ingatlanban az erdő alrészlet nem lehet 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú. (3) Ha az osztóprogram alkalmazásával olyan vegyes művelési ágú ingatlan kerül kialakításra, amely az erdő alrészlet mellett szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ágú alrészletet tartalmaz, és a megosztás érinti az erdő alrészletet, abban az esetben kialakítható 10 000 m2 -nél kisebb területnagyságú erdő alrészlet is, figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.”

6. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

szerk: Tóth János/FATÁJ – forrás: MagyarKözlöny / www.fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

Régen nem láttak ennyi pihenő darut az alföldi pusztaságban

2019. november 26. 08:39
A szegedi Fehér-tóról idén is méltán mondhatjuk, hogy az európai madárvonulás fontos állomása és nem véletlenül figyelnek rá kiemelten oda a hazai madarászok, írja a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának honlapja.

EUSTAFOR a 2020 utáni EU Erdészeti Stratégiáról

2021. február 01. 09:12
A 2020 utáni új EU Erdészeti Stratégiának világos és elérhető célokat megfogalmazva kell összhangot biztosítania az EU erdővel kapcsolatos politikái között.