További változások az Infotv., GDPR., Szvtv. rendelkezéseivel összefüggésben

2020. július 27. 08:20
2020. május 5. napjával átmeneti időre – bizonyos adatkezelők vonatkozásában – eltért a jogalkotó a GDPR, illetve az Infotv. meghatározott szabályaitól.  Ennek következtében a GDPR-ban nevesített érintetti jogok gyakorlása nehézkesebbé, az Infotv-ben rögzített közérdekű adatokhoz történő hozzájutás pedig időigényesebbé vált. A T/10748. számú törvényjavaslat ezen átmeneti szabályok sorsát határozza meg. A szabályok a kihirdetést követő 15. napon lépnek hatályba. Változnak továbbá az adatkezelés szabályai az egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán a személy- és vagyonvédelemmel összefüggésben. Ezen változásokat az alábbiakban mutatjuk be:
További változások az Infotv., GDPR., Szvtv. rendelkezéseivel összefüggésben

Kiindulási alap: a 179/2020. (V.4.) korm.r.

A kormányrendelet előírja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében a személyes adatok kezelésének, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai a kormányrendeletben nevezett módosításokkal alkalmazandóak. A kormányrendelet szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (tehát nem csupán az államnak és az önkormányzatoknak, hanem mindenkinek, aki ilyen adatot birtokol) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján – a törvényben megállapított kivételekkel - bárki megismerhesse. Ilyen igény esetén fő szabály szerint 45 napon belül kell az érintett adatokat rendelkezésre bocsátani, mely határidő további 45 nappal meghosszabbítható, ha valószínűsíthető, hogy az adat kiadása a közfeladat ellátását veszélyezteti. Ezen határidő korábban (2020.május 4. napjáig) 15+15 nap volt. A személyes adatok védelme vonatkozásában hasonlóképpen változások léptek életbe. Az érintetti jogok többsége vonatkozásában ugyanis a kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a jogok gyakorlása érdekében benyújtott kérelem alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában a kormányrendelet lefekteti, hogy az adatkezelési tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha az adatkezelés céljait, jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett módon az érintett rendelkezésére áll.   

 

Az érintetti jogok vonatkozásában a határidők újraindulnak

A T/10748. számú törvényjavaslat 258.§-a alapján a veszélyhelyzet idején felfüggesztett kérelem tekintetében az érintett kérelme alapján teendő minden intézkedés felfüggesztéséről szóló tájékoztatást – ha arra a veszélyhelyzet időtartama alatt nem került sor – a törvény hatálybalépését követően haladéktalanul teljesíteni kell. A 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint felfüggesztett kérelmeket a törvény hatálybalépését követően akként kell teljesíteni, hogy az intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a törvény hatálybalépésének napja.

 

A közérdekű adatigénylések vonatkozásában a veszélyhelyzet alatti kérelmekre marad a 45+45 nap

A törvényjavaslat szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt benyújtott  adatigénylések vonatkozásában a kérelmeknek 45 napon belül kell eleget tenni, ez azonban további 45 nappal meghosszabbítható. Amennyiben az adatigénylés teljesítéséért a veszélyhelyzeti szabályok szerint költségtérítés került megállapításra, úgy az adatigénylést – amennyiben a költségtérítés a veszélyhelyzet fennállása alatt megfizetésre került, a megfizetést követő 45 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben viszont a költségtérítés a veszélyhelyzet alatt nem került megfizetésre, az adatigénylést a megfizetést követő 15 napon belül – az eredeti szabályok szerint - kell teljesíteni.

 

Eltérő adatkezelési és eljárási szabályok egészségügyi készlet megóvására

A személy- és vagyonvédelemről szóló 2005. évi CXXXIII.tv. (Szvtv.) szabályai határozzák meg a vagyonőr által végezhető beléptetési vizsgálatok körét, illetve azzal összefüggésben a megengedhető adatkezeléseket. Az Szvtv. 28.§ alapján a vagyonőr a csomag tartalmának, jármű és szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítése céljából, a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége, e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.  Az Szvtv. módosításával (330.§) azonban egészségügyi válsághelyzetben, az egészségügyi készlet megóvása érdekében eljáró vagyonőr az Szvtv-ben meghatározott jogkörét azzal az eltéréssel gyakorolhatja, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával jogosult az érintett beleegyezése nélkül ruházat, csomag, jármű átvizsgálására a 28. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek (megalapozott gyanú) hiányában is. A módosítás egyebekben meglehetősen szerencsétlen szövegezésű, hiszen az érintett hozzájárulását személy- és vagyonvédelmi intézkedésekhez a GDPR alapján egyetlen esetben sem lehet kérni. Az azonban fontos, hogy a jogalkotó az adatkezelő jogos érdekét egészségügyi válsághelyzet esetén alacsonyabb követelményszinten határozza meg.

 

Dr. Kéri Ádám

ügyvéd

 

Kapcsolódó cikkek

Ne csak arról ismerjem meg a kollégámat, hogy ugyanolyan belépőkártya lóg a nyakában

2019. december 09. 12:24
Talán ez lehetett az agilis munkamódszer egyik kiindulópontja. De hogyan lehet több emeletnyi embert egy multis környezetben csapattá kovácsolni? Valójában kevés multinak célja, hogy összeültesse a nem egy projekten dolgozókat, hogy létrehozzon egy környezetet, ahol mindenki mindenkivel beszél. Pedig óriási előnyökkel jár, ha így tesz.

GDPR: hamarosan érkezhet az első magyarországi bírság

2018. november 23. 08:49
Bár bírságot még nem kapott magyar cég a GDPR miatt, hamarosan változhat a helyzet, hiszen több ügyben is már végső stádiumban van a döntéshozatal – árulta el a Napi.hu érdeklődésére Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője.