Módosult a Gazdaságvédelmi Akcióterv

2020. április 23. 07:47
Megjelent a Gazdaságvédelmi Akcióterv módosításáról szóló 141/2020.(IV.21.) Korm.rendelet, amely a munkavállalói és munkáltatói szervezetek, valamint a Kamara javaslatai nyomán kibővíti a gazdálkodó egységek támogatási körét, továbbá könnyítéseket tartalmaz a támogatások igénybevétele érdekében.
Módosult a Gazdaságvédelmi Akcióterv

Az alábbiakban a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet részletét közöljük. 

részlet 

2. A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 105/2020. Korm. rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban) „a) csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő;”

(2) A 105/2020. Korm. rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásban)
„c) létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására;”

(3) A 105/2020. Korm. rendelet 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásban)
„f) alapbér: a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is;”

4. §. A 105/2020. Korm. rendelet 2. § b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha a munkaadó]
„be) a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.

5. § A 105/2020. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.”

6. § (1) A 105/2020. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy
a) csökkentett munkaidőben, és
b) ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.”

(2) A 105/2020. Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg.”

(3) A 105/2020. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja) „d) azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt – az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve – eléri a munkavállaló alapbérét,
e) azt, hogy – az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve – az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.”

7. § A 105/2020. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás akkor nyújtható, ha)
„b) a munkaadó
ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolásra kerül, és
bb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,”

8. § (1) A 105/2020. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában – a (9) és (10) bekezdésben foglaltakat kivéve – csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.”

(2) A 105/2020. Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) E rendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.”

9. § A 105/2020. Korm. rendelet 8. § c) pont ca) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik a támogatás, ha a munkaadó)
„ca) a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül,”

10. § A 105/2020. Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendeletnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. kihirdetésének napján, valamint a Módr. hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti ügyintézési határidő a Módr. hatálybalépésének napjával újrakezdődik.”

11. § A 105/2020. Korm. rendelet
a) 1. § b) pontjában a „mentesül” szövegrész helyébe az „a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül” szöveg,
b) 2. § b) pont ba) alpontjában a „foglalkoztatja a” szövegrész helyébe a „foglalkoztatja – ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is – a” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „távolléti díj” szövegrész helyébe az „alapbér” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „rendkívüli munkaidőben” szövegrész helyébe az „a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben” szöveg,
e) 9. § (5) bekezdésében a „vagy a munkavállaló felmondása” szövegrész helyébe az „a munkáltató azonnali hatályú felmondása, vagy a munkavállaló felmondása” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a 105/2020. Korm. rendelet

a) 2. § b) pont bb) és bc) alpontja, valamint c) pontja,
b) 4. § (4) bekezdése,
c) 5. § (2) bekezdésében a „ , valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész,
d) 6. § (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Magyarország aktív szerepet vállal az ENSZ világélelmezési együttműködésében

2019. október 03. 14:55
Magyarország támogatja a FAO célkitűzéseit, ezt bizonyítja a több éves együttműködés, valamint egyebek mellett a működő projektek és az ösztöndíjprogramok is.

Kell-e nekünk nagytárgyaló? - ilyen lesz a jövő irodája

2021. április 23. 07:56
Érdemes újragondolni a régi munkamódszereinket, felülvizsgálni a korábbi tárgyalóink létjogosultságát, ezekre új belső tereket tervezni, amelyek költséget spórolnak a cégeknek. Pók Enikő, a studioNeked vezető tervezője ad ehhez ötleteket.