Munkahelyen lévő vagyonőrök feladatai, lehetőségei

2018. szeptember 24. 11:19
Napjainkban gyakran felmerülnek a munkáltatókkal szerződésben álló vagyonvédelmi cégek által foglalkoztatott vagyonőr szerepével kapcsolatos kérdések. Ezzel kapcsolatos észrevételeinket a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) konkrét ügyben hozott állásfoglalására alapozzuk. 

A konkrét eset lényege, hogy a munkáltató a munkavállalók ellenőrzésének megvalósításához nem a munkáltató alkalmazásában álló biztonsági őröket vesz igénybe, akik a munkavállalók táskáit rendszeresen átvizsgálják az üzem területére érkezéskor, valamint a terület elhagyásakor. Bizonyos esetben alkoholteszt alá is vetik a munkavállalókat.

Alábbiakban arra keressük a választ, hogy mindez lehetséges-e és ha igen, milyen feltételek mentén? Okfejtésünkkel az alapszervezeti titkáraink tárgyi ismereteinek bővítésére és érdekvédelmi munkájuk hatékonyságának erősítésére törekszünk.

Hivatkozott jogszabályok:                                         

  • Munka Törvénykönyve 2012.évi I. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv.
  • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII tv.
  •  A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII évi tv.

1.

A munkahelyeken alkalmazott csomagátvizsgálással összefüggésben a következőket állapíthatjuk meg:

Kiindulásképpen fontos kiemelni, hogy a Munka Törvénykönyve szerint a munkáltatót megilleti az a jogosultság, hogy a munkavállalót ellenőrizze. Az ellenőrzés kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartására terjedhet ki. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság és a munkavállaló magánszférájának megsértésével.

A munkáltató tehát a munkavállaló magánszféráját indokolatlanul nem sértheti meg, így pl. vagyonvédelem céljából a munkavállaló által a munkahelyre bevitt értéktárgyait (ruha, irat, táska, csomag, öltözőszekrény) nem vizsgálhatja át. Amennyiben ilyen munkáltatói intézkedés történik, annak célhoz kötöttnek kell lennie, azaz konkrét bűncselekmény, vagy szabálysértés megalapozott gyanújának kell fennállnia. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy vagyonvédelem okán általános jelleggel a munkáltató NEM kezdeményezhet ilyen jellegű ellenőrzést.

 

Amennyiben a csomagok tartalmának átvizsgálásában a munkáltató által megbízott vagyonvédelmi cég is részt vesz, a Szvtv - ben, mint mögöttes jogszabályban foglaltak az irányadók és ugyanezt a tv-t kell alkalmazni akkor is, ha az átvizsgálást a munkáltató egy saját vagyonőri képzettséggel rendelkező alkalmazottja végzi:

 

Szvtv.25. § (1)A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy (a továbbiakban: személy- és vagyonőr) jogosultságait az e törvényben meghatározottak szerint vagy az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján gyakorolja. 

(2) Az e fejezetben meghatározott jogosultságok gyakorlása során az adott cél elérésére alkalmas eszközök közül a személyi szabadság, illetve a személyiségi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközt kell választani.

26. § (1) A vagyonőr a megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult

a) a területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén - a megbízó eltérő rendelkezésének hiányában - az érintett belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani;

b) a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására felhívni;

c) a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt - a 28. § rendelkezései szerint - csomagja tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni;

d) a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni;

e) * elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni;

f) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani.

 

Ami a csomag tartalmának átvizsgálását, jármű és szállítmány bemutatását illeti az Szvtv a következőt mondja ki:

 

28. § (1) A vagyonőr a csomag tartalmának, jármű és szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítése céljából, a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, ha

a) megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége;

b) e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és

c) az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.

 

 A 28§ 1-3. pontjaiban részletezett  három feltételnek tehát együttesen kell fennállnia ahhoz, hogy a vagyonőr a csomag tartalmának bemutatására felhívhassa az érintett személyt.

 

2, A vagyonőrök szúrópróbaszerű ellenőrzésre sem jogosultak, tetszésük szerint bárkit ellenőrzés végett nem állíthatnak meg. A csomag tartalmának bemutatására csak a jogszabályokban szigorúan körbe írt és meghatározott esetekben van lehetőségük felhívni bárkit, azaz minden esetben bűncselekmény, vagy szabálysértés megalapozott gyanújának kell fennállnia.

3, A zsebek, ruházat átvizsgálására semmilyen körülmények között nincs a vagyonőrnek lehetősége és joga!

 

UGYANEZEN MEGÁLLAPÍTÁSOK FENNÁLLNAK A JÁRMŰBEN ELHELYEZETT DOLGOK, A SZÁLLÍTMÁNYNAK BEMUTATÁSA, VALAMINT AZ ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK FELNYITÁSÁNAK VAGY ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK VONATKOZÁSÁBAN IS!

II.

Alkoholteszt alkalmazása- Szondáztatás

Az alkoholteszt alkalmazásának alapja a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII évi tv.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesülése érdekében mind a munkáltatót, mind a munkavállalót szigorú felelősség terheli.

 Tekintettel arra, hogy a munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, továbbá köteles a munkavállalókkal az előírt szabályokat betartatni, következésképpen rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók a fenti szabályokat betartják, ezen kötelezettségének teljesítése érdekében alkalmazhatja az alkoholteszt használatát (az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség mellett). A munkavállaló köteles alávetni magát a vizsgálatnak, annak megtagadásával, a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét szegi meg. A munkavállaló hozzájárulása nem szükséges az alkoholteszt használatához, hiszen erre törvényi szintű jogszabályok adnak felhatalmazást.

Szondáztatást kizárólag a munkáltatónál munkaviszonyban álló olyan személy végezhet, akit erre a munkáltató szabályzatban rögzítetten felhatalmaz. A munkáltatóval munkaviszonyban nem álló vagyonőr alkohol szondás ellenőrzéssel történő megbízása jogszabály sértő, tehát a vagyonőr semmilyen körülmények között nem végezheti a munkavállalók alkoholszondás ellenőrzését.

 

Röviden összefoglalva tehát:

 

A vagyonőr csomag vagy szállítmány bemutatását annak tételes ellenőrzését valamint öltözőszekrény felnyitását annak tartalmának ellenőrzését kizárólag csak konkrét bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanújának megléte esetén kezdeményezhet.

A vagyonőr zsebek és ruházat átvizsgálására egyáltalán – bűncselekmény és szabálysértés alapos gyanúja esetén- nem jogosult. Fenti vagyonvédelmi intézkedések megtétele független attól, hogy a vagyonőr a munkáltató alkalmazásában, vagy idegen vagyonvédelmi cég alkalmazásában áll-e.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben részletezett vagyonőri intézkedések az ellenőrzés alá vont munkavállalók önkéntes hozzájárulása esetén esetenként jogszerűvé válhatnak.

 

Alkoholszondás ellenőrzést kizárólag a munkáltató alkalmazásában lévő, erre felhatalmazott személy végezhet jogszerűen. A vagonvédelmi cég alkalmazásában lévő vagyonőr erre semmilyen körülmények között nem jogosítható fel, ezért ilyen ellenőrzést nem végezhet.

 

Kérjük a tikár Kolléganőket, Kollégákat, hogy az alapszervezeti tagok számára tegyék megismerhetővé a jelen ismertető anyagot.

Amennyiben a munkahelyeken az ilyen ügyekkel kapcsolatosan további kérdések merülnének föl, valamint az érdekképviselet munkáját elősegítendő jogi jellegű problémák megoldása indokolttá tenné, jogászi szakmai segítségnyújtás igénybevételét, úgy kérjük, forduljatok a MÉDOSZ központhoz!

 

Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és
Vízügyi Dolgozók Szakszervezete

Érdekvédelem és gondoskodás

H-1066 Budapest, Jókai u. 4. I. emelet

Telefon: +36 1 301 9050
Fax: +36 1 331 4568
Mobil: +36 70 466 4330
E-mail: 
titkarsag@medosz.hu

 

                                                                                 

 

 

Kapcsolódó cikkek

Egységes nemzetközi állásfoglalás született a beporzásról - magyar részvétellel

2016. március 03. 12:52
 
A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányközi platform (IPBES) elfogadta első tematikus értékelését a pollinátorokról, azaz a beporzó állatokról, a pollinációról – a beporzásról –, illetve az élelmiszertermelésről. Történelmi eseménynek nevezte Zakri Abdul Hamid, az IPBES elnöke, a maláj miniszterelnök főtanácsadója, hogy a testület megalakulása óta elsőként elfogadott egy olyan dokumentumot, amely jelentősen meghatározza életünket, mindenki számára közérdekű és fontos üzenetet hordoz.

Kiderült, hogy a brokkoliban van a legtöbb méreg

2017. április 24. 07:54
Szennyezett az Európában forgalmazott élelmiszerek majdnem fele – nagyjából így lehetne összefoglalni a napokban nyilvánosságra hozott uniós vizsgálat eredményét. Ugyanakkor a termékek mindössze 3 százalékánál tapasztalták az egészségügyi határérték túllépését. A leginkább szennyezett termék a brokkoli volt, mert itt találtak legtöbbször határértéket meghaladó vegyszermaradványt. Minden második banán tartalmazott többféle kemikáliát határérték alatti mennyiségben, és vol olyan török szőlőminta, amelyben 19-féle szer maradványát fedezték fel.